Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
AVPlus Media Oy (2807985-7)
Töölönkatu 44-48 , 00250 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Teppo Hirvikunnas, teppo.hirvikunnas@autosound.fi, P. 050/3601450

3. Rekisterin nimi
AVPlus Media Oy:n, Autosound-lehden ja autosound.fi verkkosivuston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Palvelun toteuttaminen
– Asiakastapahtumien varmentaminen
– Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– Markkinointi, analysointi ja tilastointi
– Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietoja voidaan myös käsitellä myös muissa suomalaisissa yhtiöissä edellämainttuihin tarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
– Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
– Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
– Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
– Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
– Mahdolliset luvat, suostumukset ja tarjonnanestotiedot
– Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
– VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
– Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti
– Uutiskirjeiden lähettämiseksi
– Mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Uutiskirjeiden lähettämistä varten tietoja luovutetaan Yhdysvaltoihin

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).